Nền kinh tế Mỹ

Nền kinh tế của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong năm nay

Khi nhìn vào sức tiêu thụ thực tế trên mỗi đầu người, báo cáo của ICP nhận thấy có sự tăng trưởng nhanh ở các nước nghèo, khiến khoảng cách giữa nước nghèo và nước giàu co hẹp lại, hay nói cách khác, “thế giới đã trở nên bình đẳng hơn”. Mặc dù vậy, các nước more »